E-poster Presentation 2014 World Cancer Congress

Analysis of surgical treatment for 72 patients with brain metastases (#739)

Yonggao MOU 1 , Zhen-ye LI 2 , Xiang-heng ZHANG 1 , Zhong-ping CHEN 1
  1. Department of Neurosurgery 510060, Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, Guangdong, P. R. China.
  2. Chinese anticancer association, Guangzhou, CHINA, China
Publish consent withheld